logo

Kalendarz maturzysty 2013/2014

I SEMESTR
02 września 2013 r. - 19 stycznia 2014 r.

wrzesień 2013 -Zapoznanie się z harmonogramem przeprowadzenia egzaminu maturalnego podanym przez Dyrektora CKE na stronie internetowej CKE - www.cke.edu.pl

Wrzesień 2013 -Spotkanie uczniów klas maturalnych z Dyrektorem Szkoły w celu omówienia regulaminu i procedur egzaminu maturalnego.

do 10.09.2013 -Zapoznanie się z listą tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny 

do 30.09.2013 -Złożenie wstępnej deklaracji wyboru przedmiotów na pisemną i ustną cześć egzaminu maturalnego

do 30.09.2013 -Wybór tematu z listy tematów z j. polskiego na egzamin ustny maturalny. 

do 30.09.2013 -Złożenie (ewentualnie) wniosku o prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb wraz z opinia, orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim od lekarza specjalisty. 

II SEMESTR
20.01.2014 r. - 04.04.2014 r. klasa IV Liceum Plastyczna
20.01.2014 r. - 25.04.2014 r. klasy Liceum Ogólnokształcącego IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe


do 07.02.2014 -Termin na wprowadzenie zmian do deklaracji wstępnych. Prośbę należy skierować na piśmie do Dyrektora Szkoły

do 05.03.2014 -Zapoznanie się z wywieszonym w Szkole harmonogramem części ustnej egzaminu maturalnego oraz harmonogramem części pisemnej egzaminu maturalnego.

do 05.03.2014 -Ostateczny termin oddania bibliografii w 3 egzemplarzach i ewentualnych planów prezentacji maturalnych (szczegóły omówione z nauczycielem uczącym)

Marzec 2014 -Przekazanie informacji zdającym dotyczących przebiegu egzaminu ustnego i pisemnego. Przeszkolenie z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

miesiąc przed egzaminem -Zapoznanie sie z treścią komunikatu Dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich można korzystać w czasie części pisemnej egzaminu miesiąc przed egzaminem

05.05.2014 -23.05.2014 -Egzaminy maturalne - część pisemna

05.05.2014 -30.05.2014 -Zgłaszanie się na egzaminy ustne i pisemne wg podanych wcześniej harmonogramów.

02.06.2014-18.06.2014 -Egzamin maturalny w terminie dodatkowym  -część pisemna

02.06.2014-18.06.2014 -Egzamin maturalny w terminie dodatkowym -część ustna

27.06.2014 -Przekazanie przez OKE świadectw 

26.08.2014 -Egzaminy poprawkowe: część pisemna 09.00

25-29.08.2014 -Egzaminy poprawkowe część ustna

12.09.2014 -Przekazanie przez OKE świadectw 

 

 

Webdesigner
Krystian Wdowiak